Kalendár
November
2014
týždeň Po Ut St Št Pi So Ne
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30

 «  späť
Etický kódex

Etický kódex

ilustračný obrázok

Obsah:

Preambula

Spoločnosť SKILLS Consulting, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) stanovuje tento Etický kódex (ďalej len EK), ktorým sú povinní riadiť sa spolupracovníci a zamestnanci Spoločnosti. Pravidlá Etického kódexu vychádzajú z platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu činnosti Spoločnosti a zo zvyklostí používaných v obchodnom styku pri vykonávaní činnosti. Vytvára vo všeobecnej rovine etické mantinely a vzorce správania sa všetkých zamestnancov a spolupracovníkov Spoločnosti a to vo vzťahu ku klientom aj obchodným partnerom a taktiež vo vzájomnom vzťahu. Etický kódex vychádza z vyššiemorálneho princípu správania sa zamestnancov a spolupracovníkov.

Článok I.

Definícia základných pojmov

Spoločnosťou sa rozumie obchodná spoločnosť SKILLS Consulting, s.r.o., so sídlom Veľká Okružná 41, 010 01 Žilina, IČO: 46327169, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 55242/L, odd. Sro, ktorej hlavným predmetom podnikania je sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Spolupracovníkom Spoločnosti sa rozumie samostatný podnikateľ, ktorý vykonáva činnosť na základe Mandátnej zmluvy pre Spoločnosť.

Zamestnancom Spoločnosti sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v pracovno-právnom vzťahu so Spoločnosťou, založenom na pracovnej zmluve alebo dohode o vykonaní práce vykonávaných mimo pracovný pomer. Etickým kódexom sa rozumie súbor pravidiel, prijatých Spoločnosťou, ktorý je tvorený ako všeobecne záväznými právnymi predpismi, tak aj zásadami poctivého obchodného styku, obchodnými zvyklosťami, všeobecne zachovávanými pri poskytovaní služieb a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi normami. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je ponúkané, už má uzatvorenú alebo má záujem o uzavretie zmluvy prostredníctvom spolupracovníka alebo zamestnanca Spoločnosti. Obchodným partnerom Spoločnosti sa rozumie spoločnosť s ktorou má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní služieb a ich predaja zákazníkovi.

Článok II.

Všeobecné zásady správania sa zamestnancov a ďalších spolupracovníkov Spoločnosti SKILLS Consulting, s.r.o.

 1. Dôstojne reprezentujú obchodného partnera a svoju firmu, ktorej sú súčasťou.
 2. Pri svojej práci sa riadia všetkými zákonnými normami, internými pravidlami Spoločnosti a dodržiavajú obchodné zvyklosti v súlade s dobrými mravmi, jednajú v záujme klientov.
 3. Pri svojej činnosti sa dôsledne vyvarujú akýchkoľvek činností, ktoré by mohli narušiť dôveru klientov a vyvolať skreslený dojem o poskytovaných službách či už vo vzťahu k Spoločnosti, iným spoločnostiam pôsobiacim na trhu v tej istej oblasti alebo obchodnému partnerovi.
 4. Vyvarujú sa používaniu nepravdivých, skreslených výrokov alebo ohováraním konkurenčných spoločností a to aj mimovoľne.
 5. Sú si vedomí toho, že svojim správaním vždy reprezentujú Spoločnosť a jej poslanie a preto aj v osobnom živote a v mimopracovnom čase prihliadajú na to, aby nekonali v rozpore s platným právnym poriadkom, všeobecne platnými zásadami slušného správania a týmto Etickým kódexom.
 6. Poznajú znenie zákona o ochrane osobných údajov a pri svojej práci s osobnými aj firemnými údajmi sa riadia v súlade so znením tohto zákona.
 7. Dodržujú v súlade s platnými zákonmi obchodné tajomstvo a mlčanlivosť a to aj po skončení pôsobenia v Spoločnosti.
 8. Nezneužívajú informácie ani materiálne prostriedky Spoločnosti na svoj osobný prospech a pri svojej práci postupujú vždy tak, aby nepoškodili Spoločnosť a jej dobré meno. Súčasne sa zdržia nežiaduceho šírenia dôverných skutočností a to aj vo svojom súkromnom prostredí.
 9. Vyvarujú sa všetkých činností, ktoré vytvárajú konflikt ich vlastných záujmov so záujmami Spoločnosti a sprostredkova­teľskej činnosti.
 10. V záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí v rámci firemnej línie Spoločnosti dbajú na sústavné vzdelávanie.

Článok III.

Zásady správania sa vo vzťahu ku klientom a potenciálnym klientom

Zamestnanci a spolupracovníci Spoločnosti vo vzťahu ku klientom a potenciálnym klientom konajú v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

 1. Sú v styku so svojimi klientmi ako možnými spotrebiteľmi nimi ponúkaných služieb čestní, poctiví, odborne pripravení a znalí, ústretoví, pozorní a zdvorilí. Neobťažujú klienta, zachovávajú dôvernosť komunikácie.
 2. Záujmy jedného klienta neuprednostňujú nad záujmy klienta iného a dodržujú princíp rovného zaobchádzania so svojimi klientmi a pristupujú k nim spravodlivo.
 3. Poskytujú klientom pravdivé, správne, aktuálne a úplné informácie o poskytovaných produktoch a službách.
 4. Nezneužívajú hodnoty vytvorené inými, vo svoj individuálny prospech.
 5. Majú vždy uzatvorené poistenie profesionálnej zodpovednosti, pokiaľ to pre ich činnosť vyžadujú zákonné normy.
 6. Nepoužívajú žiadne nekalé praktiky podnikania, nepriživujú sa na mene iného a dodržiavajú zásady všeobecne uznávanými etickými a morálnymi normami.
 7. Poskytujú klientovi dostatočné informácie pre jeho slobodné rozhodnutie sa o využití príslušnej služby.
 8. Pri svojej práci majú vždy na pamäti, že záujem klienta a jeho spokojnosť sú prvoradé.
 9. V prípade, že zamestnanec alebo spolupracovník Spoločnosti je požiadaný alebo inak ovplyvňovaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, vnútornými pravidlami Spoločnosti alebo týmto Etickým kódexom, dôrazne a jednoznačne odmietne takéto konanie a v závažných prípadoch bezodkladne oznámi túto skutočnosť s uvedením podrobností vedeniu spoločnosti.

Článok IV.

Zásady správania sa vo vzťahoch k obchodným partnerom Spoločnosti

Zamestnanci a spolupracovníci Spoločnosti vo vzťahu k obchodným partnerom sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

 1. Spolupracovníci a zamestnanci Spoločnosti majú v rámci školenia Spoločnosťou aktuálny prehľad o jednotlivých produktoch obchodného partnera.
 2. Pri poskytovaní služby sa vždy správajú nestranne, profesionálne a s obchodnými partnermi udržujú dobré vzťahy spolupráce v súlade s filozofiou Spoločnosti.
 3. Pri svojej práci majú vždy na pamäti, že záujem klienta a jeho spokojnosť sú prvoradé.

Článok V.

Zásady správania sa v interpersonálnych vzťahoch zamestnancov a ďalších spolupracovníkov spoločnosti SKILLS Consulting, s.r.o.

Zamestnanci a ďalší spolupracovníci Spoločnosti:

 1. Uplatňujú pri vzájomnej komunikácii obdobné pravidlá korektného postoja a prístupu ako pri kontakte s klientom alebo iným vonkajším subjektom.
 2. V súlade s dobrými mravmi, firemnou kultúrou Spoločnosti, firemnými princípmi a všeobecne platnými normami spoločenského styku sú lojálni nielen k Spoločnosti, ale aj navzájom medzi sebou. To znamená, že akákoľvek komunikácia prebieha v rovine uvedomelej kolegiality a spoločných cieľov.
 3. Prípadné pracovné a osobné nedorozumenia riešia bez vnášania emócií vecným spôsobom a vždy len v rozsahu konkrétnej situácie a to buď sami alebo s pomocou nadriadeného.
 4. Sú si vedomí toho, že firemná kultúra každej spoločnosti sa najviac odráža v kultúre vnútornej komunikácie a preto svojím jednaním a postojmi podporujú a upevňujú vnútornú integritu Spoločnosti, ktorej sú súčasťou.
 5. Uplatňujú pravidlo otvorenosti, kedy pripomienky alebo odporúčania k práci kolegu alebo iného spolupracovníka spoločnosti riešia priamou komunikáciou a neuchyľujú sa k prostriedkom vzájomných ohováraní, poloprávd alebo dvojzmyselných prehlásení, ktoré by mohli viesť k poškodeniu pracovnej alebo osobnej povesti iného spolupracovníka alebo zamestnanca.
 6. Dosiahnutím riaditeľskej pozície sa stávajú svojim správaním vzorom pre ostatných zamestnancov a spolupracovníkov. Sú na verejnosti reprezentantmi naplňujúcimi firemné vízie a konajú v súlade s týmto postavením.
 7. Konajú vždy v súlade so základným poslaním Spoločnosti a ich vzájomná spolupráca je vedená zodpovednosťou ku konateľovi a pre rozvoj firmy.

Článok VI.

Sledovanie, kontrola a vymáhanie dodržovania Etického kódexu

 1. Každý zamestnanec aj spolupracovník Spoločnosti sa dôsledne riadi zásadami uvedenými v tomto Etickom kódexe a je povinný upozorniť na ich prípadné porušenie, pokiaľ sa s nimi pri svojej činnosti stretne.
 2. V prípade, že sa ktorýkoľvek zamestnanec alebo spolupracovník Spoločnosti dozvie o porušovaní zásad, ktoré vyplývajú z Etického kódexu Spoločnosti, je povinný o tom bezodkladne informovať svojho nadriadeného a to aj s ďalšími súvisiacimi okolnosťami, pokiaľ sú mu známe. V prípade, že porušením zásad v zmysle predchádzajúcej vety bol poškodený klient Spoločnosti, je zamestnanec alebo spolupracovník spoločnosti povinný informovať o tomto porušení aj priamo konateľa Spoločnosti.
 3. V prípade, že sa jedná o porušenie samotného oznamujúceho zamestnanca alebo spolupracovníka Spoločnosti, potom je povinný okamžite informovať konateľa Spoločnosti o tejto skutočnosti a taktiež o návrhu postupu, ktorý povedie k primeranej náprave v primeranom termíne. Spôsob a rozsah takej informácie musí zodpovedať miere a charakteru porušenia pravidiel Etického kódexu Spoločnosti.

Článok VII.

Sankcie za porušenie Etického kódexu

O sankciách za porušenie Etického kódexu v prípade, že porušiteľom je zamestnanec, rozhoduje nadriadený, pričom tento postupuje v súlade so zákonníkom práce. Sankcie za porušenie Etického kódexu v prípade, že porušiteľom je spolupracovník, navrhuje konateľ Spoločnosti.

Sankcie za porušenie Etického kódexu môžu byť:

 1. napomenutie,
 2. výzva k primeranej náprave,
 3. náhrada škody,
 4. výpoveď mandátnej zmluvy.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Etický kódex bol schválený konateľom spoločnosti dňa 05.09.2011 a je záväzný pre každého zamestnanca a spolupracovníka Spoločnosti.
 2. Tento Etický kódex nadobúda účinnosť odo dňa 10.09.2011.
 3. Tento Etický kódex je uverejnený na internetových stránkach Spoločnosti a na vyžiadanie je sprístupnený v kanceláriách Spoločnosti.

 «  späť


Počet návštev od 18.09.2011: 72159
Počet návštev dnes: 26